TASE Announcements

ספרינג ונצ'רס בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה (“האסיפה”), שתתקיים ביום ה’, 24 בדצמבר 2020 בשעה 17:00 במשרדי שניצר, גוטליב, סאמט ושות’, ברחוב מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), קומה 35, רמת גן. 

על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה – ה”ה אליהו נחאיסי, זאב רפואה, אביב רפואה ועמוס עמירן (יצוין כי ההצבעה בגין כל מועמד תיעשה בנפרד); (3) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019. המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-25 בנובמבר 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 14 בדצמבר 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 18 בדצמבר 2020. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 

למידע נוסף, ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ www.tase.co.il מיום 19 בנובמבר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-116527).

 _