ספרינג ונצ’רס בע”מ (“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה (“האסיפה“), שתתקיים ביום ה’, 5 במרץ 2020 בשעה 17:30 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 94, תל אביב-יפו, ועל סדר יומה: (1) אישור מחדש של מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה; (2) חידוש ההתקשרות עם מנכ”ל החברה, מבעלי השליטה בחברה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים; (3) אישור מחדש של מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה, בחברות בת, בחברות קשורות ובכל תאגיד אחר בו השקיעה או תשקיע החברה (במישרין או בעקיפין) וכפי שיכהנו בהם מעת לעת, שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם; (4) אישור מחדש של מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה, בחברות בת, בחברות קשורות ובכל תאגיד אחר בו השקיעה או תשקיע החברה (במישרין או בעקיפין) וכפי שיכהנו בהם מעת לעת, שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-4 בפברואר 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה: 25 בפברואר 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 1 במרץ 2020.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף, ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ www.tase.co.il מיום 30 בינואר 2020 (אסמכתא: 2020-01-012081).